1. Definities
1.1. Opdrachtnemer: Flectie Outdoor- & Event Support, gevestigd te Rijen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Brabant onder nummer 17243872.
1.2. Flectie Sign & Event: een reclame-uiting van de opdrachtnemer “Flectie Outdoor- & Event Support”.
1.3. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden zoals beschreven in lid 1.4
1.4. Werkzaamheden: het vervaardigen, afleveren, installeren, plaatsen en (of) (af)bouwen van reclameproducties, of delen daarvan in de ruimste zin des woords.
1.5. Opdracht: Elk verzoek tot het verrichten van werkzaamheden.
1.6. Overeenkomst: overeengekomen afspraken omtrent de opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gericht op het doen ontstaan, wijzigen of tenietgaan van verbintenissen omtrent werkzaamheden. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk worden gesloten.

2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte of andere rechtsbetrekking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2.2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.3. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

3. Offertes
3.1. Alle offertes, aanbiedingen, voorcalculaties en soortgelijke mededelingen door de opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend. Het aanbod wordt geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen 30 dagen, mits anders overeen gekomen, is aanvaard.
3.2. Offertes zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door de opdrachtgever. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
3.3. De van de offerte deel uitmakende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen en dergelijke) zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch vrijblijvend. Zij zijn en blijven (intellectueel) eigendom van de opdrachtnemer.

4. Overeenkomst
4.1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer komt tot stand door een schriftelijke dan wel mondelingen bestelling door opdrachtgever en de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer en bij gebreke daarvan door de factuur.
4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen binden opdrachtnemer slechts indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
4.3. Alle specificaties van diensten en werkzaamheden door de opdrachtnemer gelden als een weergave bij benadering. De opdrachtnemer kan niet instaan voor de juistheid en nauwkeurigheid van deze opgaven. De opdrachtnemer is ten alle tijden bevoegd wijzigingen in de te leveren dienst(en) en/of werkzaamheden aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift.
4.4. De opdrachtnemer behoud zich het recht om voor meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen teneinde deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

5. Annulering
5.1. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de overeenkomst begonnen is, mits hij hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt.
5.2. De opdrachtnemer heeft steeds het recht, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, of surseance is aangevraagd, opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of de verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegdoening van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, of middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeven van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van de uitvoering van de opdracht verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.
5.3. In alle gevallen waarin de overeenkomst met opdrachtgever eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer beheersen voor zover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is.

6. Prijs
6.1. Tenzij anders is aangegeven worden prijzen weergegeven in EURO, exclusief BTW en eventuele andere heffingen, belastingen en verzendkosten.
6.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de prijzen van dienst(en), product(en) en werkzaamheden te wijzigen of te herzien. De opdrachtgever wordt binnen een bekwame tijd (dertig dagen) op de hoogte gesteld van de wijziging(en).
6.3. Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
6.4. Mogelijke afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om de prijs gespreid te betalen over meerdere rekeningen doet niets af van de overeen gekomen prijs.

7. Betaling
7.1. De opdrachtnemer bepaalt de betalingsvoorwaarden. Het staat de opdrachtnemer vrij een aanbetaling te verlangen alvorens hij een begin maakt met de uitvoering van de opdracht. Indien geen aanbetaling vooraf is overeengekomen dienen facturen door opdrachtgever overeenkomstig de op deze facturen vermelde condities te worden voldaan. De betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum doormiddel van overschrijving op de bankrekening van de opdrachtnemer vermeldt op de factuur.
7.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 7.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.in zo’n geval zijn alle vorderingen die opdracht nemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en heeft opdrachtnemer zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht de “wettelijke rente bij handelsovereenkomsten” in rekening te brengen tot op de datum van de algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.
7.3. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering van de opdrachtnemer op den opdrachtgever komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,– (veertig EURO) exclusief omzetbelasting.
7.4. Opdrachtnemer is ten allen tijden gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtnemer door bijvoorbeeld een bankgarantie, door betaling van een voorschot of door volledige betaling op voorhand, alvorens opdrachtnemer overgaat tot uitvoering van de overeenkomst.
7.5. Het volledige eigendomsrecht op door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken blijft onvoorwaardelijk bij de opdrachtnemer, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer die voortvloeien uit de opdracht, heeft voldaan.
Tot dit moment zal de opdrachtgever geen enkele daad van beschikking over genoemde zaken stellen.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen in het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal of het niet (tijdig) aanleveren hiervan, alsmede fouten of tekortkomingen in de door de opdrachtgever reeds goedgekeurde ontwerpen, teksten, gegevens en/of lay-outs.
8.2. Opdrachtnemer kan geen garanties geven op kleur. Kleurafwijkingen (met eerder leveringen) kunnen ontstaan. Kleuren op beeldscherm kunnen nimmer en nooit als referentie beschouwd worden print- of digitale proeven dienen enkel om lay-outs te controleren en zijn slechts een indicatie.
8.3. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of samenhangt met de overeen gekomen dienst(en) en/of werkzaamheden, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
8.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan ramen, glazen deuren of andere objecten van gelijke aard veroorzaakt door aangebrachte producten.
8.5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor (gevolg)schade, waaronder in elk geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van de opdrachtgever.
8.6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste vergunningen en/of documenten van gelijke aard voor het plaatsen, monteren en presenteren van het geproduceerde. Opdrachtnemer erkent geen enkel aansprakelijkheid bij het ontbreken van dergelijke document. De kosten die voortvloeien uit het ontbreken van deze documenten komen ten lasten van de opdrachtgever.

9. Overmacht
9.1. Indien de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de opdrachtnemer als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen, voor zover niet blijvend onmogelijk is, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder de verplichting tot schadevergoeding.
9.2. Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is opdrachtnemer bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de dienst(en) en/of werkzaamheden afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
9.3. Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

10. Beeldrecht en Intellectueel eigendom
10.1. De opdrachtgever garandeert de opdrachtnemer dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom, dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten of regelgeving geldend kunnen maken.
10.2. Alle bij de uitvoering van de opdracht tot stand gekomen zaken en werken worden geacht in hun geheel en uitsluitend volgens de inzichten van de opdrachtnemer tot stand te zijn gekomen.
10.3. De opdrachtnemer is derhalve uitsluitend rechthebbende op ieder auteursrecht of ander recht van intellectuele eigendom dat ontstaat op alle bij uitvoering van de opdracht vervaardigde zaken en werken, alsmede op de in de opdracht bedoelde eindproducten. De hieruit voortkomende logo’s, afbeeldingen,ontwerpen en andere beeldrechthoudende zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet worden bewerkt, aangepast of verwerkt.
10.4. Beeldrecht houdende logo’s en afbeeldingen mogen zonder toestemming van de beeldrechthouder niet worden bewerkt, aangepast of verwerkt. Opdrachtgever dient hiervoor zelf toestemming te verkrijgen van de beeldrechthouder, opdrachtnemer draagt hiervoor geen enkele verantwoording op welke rechtsgrond dan ook.

11. Toepasselijk recht
11.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.


Gepubliceerd: 11 augustus 2014
Wijzigingen: 1 januari 2017 – Vestigingsplaats gewijzigd van Tilburg naar Rijen.