De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site zijn voorbehouden aan Flectie Outdoor- & Event Support in de persoon van Martijn Wijnakker.

Niets van de website www.flectie.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Flectie Outdoor- & Event Support.

Voor het overnemen van gedeelte(n) van deze website in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient u zich te richten tot Flectie Outdoor- & Event Support.